Mevcut Eğitim yatırımına Yönelik Geliştirme Hizmetleri

Kurumsal Analiz ve Değerlendirme

Artan rekabet koşulları ve zaman zaman kaçınılmaz olarak yaşanan ekonomik dalgalanmalar kurumların sektör içindeki konumunda ve tutumunda belirli değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Eğitim kurumları, global eğitim endüstrisinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hizmetlerinde bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalabilmektedir.

Bununla ilgili olarak V&L;

Kurumun bulunduğu pazardaki konumunun, stratejik yaklaşımının, organizasyon yapısı ile hedefleri arasındaki uyumun değerlendirilmesi, hizmetlerin kalitesini ve karlılığı artıracak yöntemler önerilmesi hizmetlerini vermektedir.

Politikaların ve Prosedürlerin Oluşturulması

Belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş olan işletmelerde, kurucuların işletmenin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi veya büyümeyi sağlaması için yetki ve sorumlulukların bir bölümünü profesyonel yöneticilere devretmeleri kaçınılmazdır. Belirli sayıda insanın bir araya gelerek oluşturduğu organizasyonlarda eşgüdümün sağlanması, iletişimin sağlıklı yürütülmesi, iş veriminin artırılması için üzerinde anlaşmaya varılmış kuralların olması gerekir. V&L, eğitim işletmelerinin mevcut süreçlerinin tanımlanması, geliştirilmesi ve anlaşılır şekilde politika ve prosedürler yazılması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar, çalışanların ve yöneticilerin, üzerinde uzlaşmaya varılmış kurallar ve uygulama yöntemleri sayesinde daha etkin ve verimli çalışılmasına, kurum içi iletişimin kuvvetlenmesine, süreçlerin etkin kontrolüne ve hedeflere ulaşılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

Organizasyonda yürütülmesi gereken işler için çalışanların hangi yeteneklere ve bilgilere ihtiyacı vardır? Hangi konuda ne kadar yetkileri olmalıdır? Sorumluluk alanları ne olmalıdır? Sorumluluk alanlarındaki işler hedeflendiği gibi yapılmakta mıdır? sorularına doğru yanıt vermek, tüm pozisyonlar için görev tanımlarının açık bir şekilde yapılmış, performans sisteminin kurulmuş olmasını gerektirir.

V&L verdiği hizmetle, çalışanlarda olması gereken yetkinliklerin belirlenmesini, sorumluluk ve yetki alanlarının tanımlanmasını, hedeflerin ve performans kriterlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.

Tüm bu çalışmalar, organizasyon içindeki iletişimin ve süreçlerin verimini artırmaktadır.