Denetim ve Güvence Hizmetleri

Operasyon Denetimi

Kurum fonksiyonlarının (Eğitim, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Yemek Hizmetleri, Yayınlar vb.) kim tarafından, kaç kişiyle, ne şekilde, hangi yetkilerle yönetileceği doğru tespit edilmediğinde, gereğinden fazla işgücü kullanma, ekonomik olmayan alımlar, iletişim sorunları, aşırı veya eksik yetkilendirme nedeniyle hizmet kalitesinde azalma ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. V&L, kurumları desteklemek için operasyonların denetim süreçlerini üstlenir. Böylelikle kurum fonksiyonlarının hangi doğrultuda hareket ettiğinin analizini yapar; etkin ve  verimli yöntemleri modeller.  

Kurumun fonksiyonlarının hedefe ulaşma yolundaki hareket biçimini analiz ederek, kurumun daha verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak yöntemler ve modeller önerilmektedir. 

Finansal Denetim

Devlet okulları da dahil olmak üzere,  eğitim kurumları diğer tüm organizasyonlar gibi yaşamlarını belirli bir ekonomik sistem içinde sürdürmektedir. Sınırlı kaynaklarını giderleri arasında doğru bir biçimde dağıtıp etkin bir raporlama sistemi kuramadıklarında verdikleri eğitim hizmetinin kalitesinin düşmesi veya hizmetin sonlanması kaçınılmaz olmaktadır. V&L, daha sağlıklı bir finansal sistem oluşturulmasına yardımcı olmak için kurum tarafından hazırlanan finansal raporların ve üretilen finansal verinin doğruluğu konusunda incelemeler yapılması, yatırımcılara ve/veya üst yönetime, raporların tam, doğru ve uygun zamanlı olup olmadıkları konusunda güvence verilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bunun yanında, kurumun finans yapısının çeşitli parametreler dikkate alınarak analiz edilmesi, gelirler ve giderleri arasındaki ilişkilerin sektör ortalamalarına göre doğrulunun değerlendirilmesi, bütçe yönetimi süreçlerinin incelenmesi, gelirlerde artış giderlerde azalma oluşturacak öneriler sunulması da V&L tarafından verilen finansal hizmetler arasında yer almaktadır. 

Eğitim Denetimi

Kurgulanan eğitim modelinin kurum hedefleri için uygunluğu ve doğru uygulanıp uygulanmadığı, verilmeye çalışılan eğitim hizmetinin kalitesi ve sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Kurum içinde var olan veya olması beklenen kontroller, süreçlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından ancak belirli bir seviyede güvence verebilmektedir. Sistemin bağımsız ve tarafsız yetkin bir yapı tarafından gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının saptanması (açık bir sistem olması gereken) kurumların hizmet kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Bu çerçevede V&L, tüm eğitim süreçlerini (Eğitim planlaması, içerikler, ölçme değerlendirme uygulamaları vb.) analiz ederek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken iyileştirmeler hakkında raporlar hazırlamaktadır. 

Bu raporlar, kurumların eğitim-öğretim süreçlerinin tamamı hakkında evrensel ölçütlere göre yapılmış bağımsız bir değerlendirme ile geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde görmelerine, öğrencilere yönelik faydayı artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Yolsuzluk Denetimi

Dünya genelinde, eğitim kurumlarında yapılan yolsuzlukların yıllık yaklaşık 70 Milyon Dolar civarında
 olduğu bilinmektedir. Kayıpların ortaya çıkmasına sebep olan belli başlı yolsuzluk türleri; 

  • Çalışanların kurum içindeki konumlarını kötüye kullanarak aldıkları rüşvetler veya kendi çıkarları için yaptıkları işlemler
  • Fiktif olarak düzenlenen faturalar karşılığında yapılan ödemeler
  • Yapılan tahsilatların zimmete geçirilmesi

olarak gerçekleşmektedir.

Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının en temel sebebi, kurum içindeki kontrol düzeneklerinin eksikliğidir.

V&L kurumlarda karşılaşılan yolsuzluk vakaları ile ilgili olarak; 

  1. Yatırımcılar veya üst seviye yöneticilerin talepleri doğrultusunda belirli bir alanda yapıldığı düşünülen yolsuzluğun ortaya çıkartılmasına yönelik incelemeler yapılması ve raporlanması
  2. Finansal ve operasyonel süreçlerin yolsuzluklarla ilgili risk analizinin ve yüksek risk içeren alanlarla ilgili detaylı incelemeler yapılmasına ve sonuçların raporlanmasına yönelik hizmetler vermektedir.

İç Denetim Hizmetleri

Kısa tanımıyla İç Denetim, bir kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapılan bağımsız, tarafsız güvence ve danışmanlık hizmetleridir. Bu hizmetler, düzenli olarak risklerin, kontrollerin ve yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesiyle verilmektedir. İç denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi kurumların hedeflerinin anlaşılması, hedeflere bağlı risklerin tespit edilmesi ve belirlenen risk seviyelerine göre fonksiyonların incelenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Hedefler, riskler ve süreçler yaşam içinde düzenli olarak değişmek zorunda olduğundan iç denetim faaliyetleri de sürekli olmak durumundadır.   

İç denetim hizmetleri, kurumların hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri tespit etmelerine, ne şekilde reaksiyon vereceklerini belirlemelerine, yönetim süreçlerini buna göre tasarlayarak, değişen koşullara adapte olmak konusunda hazırlık yapmalarına katkı sağlamaktadır. Bunun sonucunda verilen eğitim hizmetlerinin kalitesi artarken, kayıplar azalmaktadır. 

Risk Yönetimi

Kurumlar, hedeflerine ulaşmalarına engel oluşturacak irili ufaklı pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Risk, hedeflenen sonuca ulaşılmasına mani olması muhtemel negatif ve pozitif tüm durumları kapsar. Risklerin doğru bir şekilde ele alınıp yönetilmemesi kurumların faaliyetlerini, nakit akış durumunu ve diğer finansal unsurlarını olumsuz yönde etkilemekte, zaman zaman telafi edilmesi mümkün olmayan zararlara katlanmalarına sebep olmaktadır.  

V&L tarafından verilen risk yönetimi hizmeti, kurumların karşı karşıya olduğu risklerin tespit ve analiz edilmesi, bu riskler gerçekleştiğinde nasıl reaksiyon verileceğinin belirlenmesi ve bunun düzenli olarak izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Kurulması

Kurumlar tanımlanmış olsun olmasın farklı kapsamda ve tipte hedeflere ulaşmak için faaliyet göstermektedir. Örneğin; Tahsilatların zamanında yapılması ve tam, doğru ve zamanında raporlanması veya tanımlanan süre içinde belirli sayıda, belirli gelirle öğrenci kaydı yapılması gibi. 

Hedef olduğunda pozitif veya negatif risk mutlaka var olmak zorundadır. Bu nedenle hedeflerin belirlenmesi, bunlara ilişkin risklerin tespit ve analiz edilmesi, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak farklı türde, etkin ve ekonomik kontrollerin konulması kaçınılmazdır. 

V&L, kurumun hedeflerine ulaşmasına destek olunması, varlıklarının korunması, operasyonlarının verimli hale getirilmesi, finansal raporlarının tam, doğru ve zamanında yayımlanmasının sağlanması, kurallara uyulduğundan emin olunması için sistem kurulması süreçlerinde verdiği hizmetlerle kurumlara katkı sağlamaktadır.