HomeCategory

Eğitim Yatırımcısı

Yatırım Öncesi Fizibilite, Çevre Analizi ve Yatırım Alternatifleri Haritası

Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.

V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir. Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Birleşme, Devralma ve Bölünmeler

Özellikle eğitim sektörü gibi Türkiye’de henüz gelişimini tamamlamamış olan sektörlerde, sektör belirli bir olgunluğa erişene kadar ekonomik döngünün bir gereği olarak mevcut kurumların birleşmesi, devredilmesi ve kapanması kaçınılmazdır. Birleşme, devralma veya kapanış süreçleri sağlıklı yönetildiğinde gerek kurumlar gerekse sektör için olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. V&L, kurumların doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru bir süreç yönetmesine katkı sağlamak için;  

Mevcut yatırımlarını bir ortaklık çatısı altında birleştirmek isteyen veya bir başka kurumu devralmak isteyen eğitim yatırımcılarının bir araya getirilmesi, her iki taraf için finansal analiz yapılması, devir veya birleşme sözleşmelerinin hazırlanması, MEB süreçlerinin izlenmesi gibi tüm işlemlerin yapılması, yönetilmesi hizmetlerini vermektedir.

Böylece, taraflar yapacakları yatırımın veya elde edecekleri gelirin tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamış, sürece ve sonrasına ilişkin riskleri en düşük seviyeye indirmiş olmaktadır.

Operasyon Denetimi

Kurum fonksiyonlarının (Eğitim, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Yemek Hizmetleri, Yayınlar vb.) kim tarafından, kaç kişiyle, ne şekilde, hangi yetkilerle yönetileceği doğru tespit edilmediğinde, gereğinden fazla işgücü kullanma, ekonomik olmayan alımlar, iletişim sorunları, aşırı veya eksik yetkilendirme nedeniyle hizmet kalitesinde azalma ve büyük ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. V&L, kurumları desteklemek için operasyonların denetim süreçlerini üstlenir. Böylelikle kurum fonksiyonlarının hangi doğrultuda hareket ettiğinin analizini yapar; etkin ve  verimli yöntemleri modeller.  

Kurumun fonksiyonlarının hedefe ulaşma yolundaki hareket biçimini analiz ederek, kurumun daha verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak yöntemler ve modeller önerilmektedir. 

Finansal Denetim

Devlet okulları da dahil olmak üzere,  eğitim kurumları diğer tüm organizasyonlar gibi yaşamlarını belirli bir ekonomik sistem içinde sürdürmektedir. Sınırlı kaynaklarını giderleri arasında doğru bir biçimde dağıtıp etkin bir raporlama sistemi kuramadıklarında verdikleri eğitim hizmetinin kalitesinin düşmesi veya hizmetin sonlanması kaçınılmaz olmaktadır. V&L, daha sağlıklı bir finansal sistem oluşturulmasına yardımcı olmak için kurum tarafından hazırlanan finansal raporların ve üretilen finansal verinin doğruluğu konusunda incelemeler yapılması, yatırımcılara ve/veya üst yönetime, raporların tam, doğru ve uygun zamanlı olup olmadıkları konusunda güvence verilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bunun yanında, kurumun finans yapısının çeşitli parametreler dikkate alınarak analiz edilmesi, gelirler ve giderleri arasındaki ilişkilerin sektör ortalamalarına göre doğrulunun değerlendirilmesi, bütçe yönetimi süreçlerinin incelenmesi, gelirlerde artış giderlerde azalma oluşturacak öneriler sunulması da V&L tarafından verilen finansal hizmetler arasında yer almaktadır. 

Eğitim Denetimi

Kurgulanan eğitim modelinin kurum hedefleri için uygunluğu ve doğru uygulanıp uygulanmadığı, verilmeye çalışılan eğitim hizmetinin kalitesi ve sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Kurum içinde var olan veya olması beklenen kontroller, süreçlerin sağlıklı yürütülmesi bakımından ancak belirli bir seviyede güvence verebilmektedir. Sistemin bağımsız ve tarafsız yetkin bir yapı tarafından gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının saptanması (açık bir sistem olması gereken) kurumların hizmet kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Bu çerçevede V&L, tüm eğitim süreçlerini (Eğitim planlaması, içerikler, ölçme değerlendirme uygulamaları vb.) analiz ederek, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken iyileştirmeler hakkında raporlar hazırlamaktadır. 

Bu raporlar, kurumların eğitim-öğretim süreçlerinin tamamı hakkında evrensel ölçütlere göre yapılmış bağımsız bir değerlendirme ile geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde görmelerine, öğrencilere yönelik faydayı artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Yolsuzluk Denetimi

Dünya genelinde, eğitim kurumlarında yapılan yolsuzlukların yıllık yaklaşık 70 Milyon Dolar civarında
 olduğu bilinmektedir. Kayıpların ortaya çıkmasına sebep olan belli başlı yolsuzluk türleri; 

 • Çalışanların kurum içindeki konumlarını kötüye kullanarak aldıkları rüşvetler veya kendi çıkarları için yaptıkları işlemler
 • Fiktif olarak düzenlenen faturalar karşılığında yapılan ödemeler
 • Yapılan tahsilatların zimmete geçirilmesi

olarak gerçekleşmektedir.

Bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının en temel sebebi, kurum içindeki kontrol düzeneklerinin eksikliğidir.

V&L kurumlarda karşılaşılan yolsuzluk vakaları ile ilgili olarak; 

 1. Yatırımcılar veya üst seviye yöneticilerin talepleri doğrultusunda belirli bir alanda yapıldığı düşünülen yolsuzluğun ortaya çıkartılmasına yönelik incelemeler yapılması ve raporlanması
 2. Finansal ve operasyonel süreçlerin yolsuzluklarla ilgili risk analizinin ve yüksek risk içeren alanlarla ilgili detaylı incelemeler yapılmasına ve sonuçların raporlanmasına yönelik hizmetler vermektedir.

İç Denetim Hizmetleri

Kısa tanımıyla İç Denetim, bir kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapılan bağımsız, tarafsız güvence ve danışmanlık hizmetleridir. Bu hizmetler, düzenli olarak risklerin, kontrollerin ve yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesiyle verilmektedir. İç denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi kurumların hedeflerinin anlaşılması, hedeflere bağlı risklerin tespit edilmesi ve belirlenen risk seviyelerine göre fonksiyonların incelenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Hedefler, riskler ve süreçler yaşam içinde düzenli olarak değişmek zorunda olduğundan iç denetim faaliyetleri de sürekli olmak durumundadır.   

İç denetim hizmetleri, kurumların hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri tespit etmelerine, ne şekilde reaksiyon vereceklerini belirlemelerine, yönetim süreçlerini buna göre tasarlayarak, değişen koşullara adapte olmak konusunda hazırlık yapmalarına katkı sağlamaktadır. Bunun sonucunda verilen eğitim hizmetlerinin kalitesi artarken, kayıplar azalmaktadır. 

Risk Yönetimi

Kurumlar, hedeflerine ulaşmalarına engel oluşturacak irili ufaklı pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Risk, hedeflenen sonuca ulaşılmasına mani olması muhtemel negatif ve pozitif tüm durumları kapsar. Risklerin doğru bir şekilde ele alınıp yönetilmemesi kurumların faaliyetlerini, nakit akış durumunu ve diğer finansal unsurlarını olumsuz yönde etkilemekte, zaman zaman telafi edilmesi mümkün olmayan zararlara katlanmalarına sebep olmaktadır.  

V&L tarafından verilen risk yönetimi hizmeti, kurumların karşı karşıya olduğu risklerin tespit ve analiz edilmesi, bu riskler gerçekleştiğinde nasıl reaksiyon verileceğinin belirlenmesi ve bunun düzenli olarak izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Kurulması

Kurumlar tanımlanmış olsun olmasın farklı kapsamda ve tipte hedeflere ulaşmak için faaliyet göstermektedir. Örneğin; Tahsilatların zamanında yapılması ve tam, doğru ve zamanında raporlanması veya tanımlanan süre içinde belirli sayıda, belirli gelirle öğrenci kaydı yapılması gibi. 

Hedef olduğunda pozitif veya negatif risk mutlaka var olmak zorundadır. Bu nedenle hedeflerin belirlenmesi, bunlara ilişkin risklerin tespit ve analiz edilmesi, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak farklı türde, etkin ve ekonomik kontrollerin konulması kaçınılmazdır. 

V&L, kurumun hedeflerine ulaşmasına destek olunması, varlıklarının korunması, operasyonlarının verimli hale getirilmesi, finansal raporlarının tam, doğru ve zamanında yayımlanmasının sağlanması, kurallara uyulduğundan emin olunması için sistem kurulması süreçlerinde verdiği hizmetlerle kurumlara katkı sağlamaktadır.

Diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim sektöründe de ayırt edici bir hizmet ve kalite için kurumlarla adayların doğru eşleşmesi yüksek önem taşımaktadır. Her aday için doğru bir kurum, her kurum için de doğru bir aday mutlaka vardır. Doğru eşleşme için V&L, nitelikli aday havuzu oluşturulması, adayların yetkinliklerinin değerlendirilmesi, ücret ölçeklerinin belirlenmesi, adaylar ve kurumlar için doğru eşleşmenin sağlanması alanlarında hizmetler vermektedir.

Bu çalışmalar kurumlara, hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde ihtiyaç duydukları eğitimcilere ve yöneticilere erişmelerinde yardımcı olmakta, bir yandan da kurumlar işe alım süreçleri için ayrıca işe alım konusunda uzman personel istihdam etmek zorunda kalmamaktadır.

Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Hukuku Eğitimi

Kurum için alınan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmeler tarafları özellikle olağanüstü durumlar ortaya çıktığında koruyabilmelidir. Bu işlevi görecek sözleşmeleri düzenlemek, düzenlenmiş olan sözleşmelerin kuvvetini doğru değerlendirebilmek, mevcut sözleşmelerin takibini sağlıklı şekilde yapmak için asgaride sahip olunması gereken bilgilerin edinilmesi konusunda V&L yöneticileri verdiği eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimlerde; 

Sözleşmelerin içerdiği temel risklerin değerlendirilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun belli başlı unsurları hakkında eğitim verilmesi,  eğitim kurumlarında sıklıkla yapılması gereken sözleşmelerin taslaklarının hazırlanması, sözleşme yönetimi sisteminin kurgulanması üzerinde çalışılmaktadır.

Mali Tablolarla Dostluk ve İşletme Yönetiminde Doğru Kaynak Dağılımı

Doğru veya olabilecek en doğru karara, iyi organize edilmiş, zamanında elde edilebilen kapsamlı ve doğru veriyle ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte verilerin doğru kullanımı, erişilen verinin etkili bir şekilde analiz edilebilmesini de gerektirmektedir.   

V&L, bir eğitim kurumunda hazırlanması gereken finansal ve operasyonel raporlar, finansal raporların analizi, giderler ile gelirler arasındaki ilişkinin veriminin değerlendirilmesi konularında yatırımcı ve yöneticilere eğitimler vermektedir.

Bu eğitimler tamamlandığında yöneticiler kurumlarını, hazırlanan raporlarla daha sağlıklı şekilde analiz edebilir, daha doğru kararlar verebilir, kurum içinde “hesap verebilir olma” kültürünü yerleştirmiş olurlar. 

Yenilik Transferi Sağlayacak Yurtdışı Eğitim Gezileri

Dünyanın farklı yerlerinde uygulanan eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, uygulamaları yerinde görmek, uygun olan bazı modelleri adapte etmek eğitimde gelişim bakımından önemli kaynaklardan  biridir. V&L, bu kaynaktan faydalanmak için eğitim, yönetim ve yatırım konularında yöneticilerin yeni beceriler kazanabileceği, var olan becerilerini artırabileceği mesleki geziler düzenlemektedir.

Bu gezilere katılarak, dünyada eğitimle ilgili yaşanan gelişmelerden, uygulamalardan haberdar olmak, uygulamaları yerinde görmek ve bilgi almak için yapılması gereken tüm işlemler kurumlar adına V&L tarafından yapılmaktadır (Ziyaret yerlerinin tespiti, ziyaret edilecek kurumların yetkilileri ile irtibat kurulması, tüm seyahat işlemlerinin tamamlanması). 

Franchise sistemi kurmak veya  franchise sistemi kurmuş olup geliştirmek veya iyileştirmek isteyen eğitim kurumları ya da bir franchise sistemine dahil olmak isteyen bir eğitim yatırımcısı, hedeflerine göre aşağıda yer alan konularla ilgilenmek, kararlar almak durumundadır.

 • Eğitim modelinin kolay ve etkin şekilde paylaşılabileceği iyi tanımlanmış süreçler, dokümanlar hazırlamak
 • Öğretmenlerin ve diğer çalışanların görev tanımları ve niteliklerini açık ve detaylı bir şekilde belirlemek
 • Ortak bir ölçme değerlendirme modeli kurmak
 • Etkin bir iletişim ağı ve süreci oluşturmak
 • Franchise verilecek optimum sayıyı, lokasyonları belirlemek, 
 • Finansal projeksiyon hazırlamak, sözleşme kondisyonlarını belirlemek
 • Eğitim modelinizin en iyi uygulanacağı fiziksel ortamı tasarlamak
 • Franchise verilecek adayları bulmak, değerlendirmek
 • Franchise alınacak kuruma karar vermek
 • Sözleşme detaylarını belirlemek

Burada kısaca sözü edilen süreçler doğru tasarlanıp yönetilmediğinde, öğrenciler başta olmak üzere sistemin tüm paydaşları sonuçlardan olumsuz olarak etkilenmektedir.
V&L, eğitimde franchise sistemleri hakkında yukarıda belirttiğimiz alanlara odaklanıp, çalışmalar yapmaktadır.

Bu hizmetler kurumların ilave bir bölüm kurmadan ve personel istihdam etmeden etkin bir biçimde çalışan ve değer üreten bir franchise sistemi kurmalarını, hedefledikleri kişi veya kurumlarla hızlı ve doğru bir biçimde buluşmalarını sağlamaktadır.

Kurumsal Analiz ve Değerlendirme

Artan rekabet koşulları ve zaman zaman kaçınılmaz olarak yaşanan ekonomik dalgalanmalar kurumların sektör içindeki konumunda ve tutumunda belirli değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Eğitim kurumları, global eğitim endüstrisinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hizmetlerinde bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalabilmektedir.

Bununla ilgili olarak V&L;

Kurumun bulunduğu pazardaki konumunun, stratejik yaklaşımının, organizasyon yapısı ile hedefleri arasındaki uyumun değerlendirilmesi, hizmetlerin kalitesini ve karlılığı artıracak yöntemler önerilmesi hizmetlerini vermektedir.

Politikaların ve Prosedürlerin Oluşturulması

Belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş olan işletmelerde, kurucuların işletmenin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi veya büyümeyi sağlaması için yetki ve sorumlulukların bir bölümünü profesyonel yöneticilere devretmeleri kaçınılmazdır. Belirli sayıda insanın bir araya gelerek oluşturduğu organizasyonlarda eşgüdümün sağlanması, iletişimin sağlıklı yürütülmesi, iş veriminin artırılması için üzerinde anlaşmaya varılmış kuralların olması gerekir. V&L, eğitim işletmelerinin mevcut süreçlerinin tanımlanması, geliştirilmesi ve anlaşılır şekilde politika ve prosedürler yazılması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar, çalışanların ve yöneticilerin, üzerinde uzlaşmaya varılmış kurallar ve uygulama yöntemleri sayesinde daha etkin ve verimli çalışılmasına, kurum içi iletişimin kuvvetlenmesine, süreçlerin etkin kontrolüne ve hedeflere ulaşılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması

Organizasyonda yürütülmesi gereken işler için çalışanların hangi yeteneklere ve bilgilere ihtiyacı vardır? Hangi konuda ne kadar yetkileri olmalıdır? Sorumluluk alanları ne olmalıdır? Sorumluluk alanlarındaki işler hedeflendiği gibi yapılmakta mıdır? sorularına doğru yanıt vermek, tüm pozisyonlar için görev tanımlarının açık bir şekilde yapılmış, performans sisteminin kurulmuş olmasını gerektirir.

V&L verdiği hizmetle, çalışanlarda olması gereken yetkinliklerin belirlenmesini, sorumluluk ve yetki alanlarının tanımlanmasını, hedeflerin ve performans kriterlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.

Tüm bu çalışmalar, organizasyon içindeki iletişimin ve süreçlerin verimini artırmaktadır.

VL Leading EducationKatalog
Aşağıdaki butona tıklayarak VL Leading Education kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.