Döngüsel Okul Yönetim Sistemi

Okul yönetimlerinde en önemli faktör, kurum içi ve kurum dışı iletişimin temel alındığı sürekli geri bildirim metoduyla beslenen yöntemlerin geliştirilmesi ve yapılandırılmasıdır. Ayrıca öğrencinin yaşam alanı olan kampüs düzeyindeki yetki ve sorumlulukların artırıldığı,  özerklik ve katılımlı karar almaya dayalı okullar genel amaçlara ulaşmada diğerlerine göre daha başarılı olmaktadır.   

Döngüsel Okul Yönetimi’nde, okulda oluşan bilginin öğrenciye, veliye, öğretmene, yönetime ve tüm okul paydaşlarına sürekli ve düzenli aktarımı söz konusudur. Ayrıca öğrenci ve okulu ilgilendiren her konuda da karşı bilgi akışı sağlanması hedeflenir. 

Döngüsel Okul Yönetimi, okul merkezli bir yönetim anlayışını benimser. Bu yaklaşım sayesinde öğrenci merkeze alınarak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir okul örgütlenmesine ortam sağlanır.  Öğretmenin motivasyonunun, okula velinin ve toplumun katılımının yükselmesi amaçlanır. 

Bu yaklaşım, eğitime ailelerin dahil edilmesine, toplumla bağlar oluşturulmasına ve iş çevresi ile aktif bağlantılar kurulmasına katkı sağlayacaktır (Myers ve Stonehill, 1993, s .l) . Bu da, “bizim okulumuz” anlayışını egemen kılacaktır. 

  • Okul yönetimindeki temel ilkelerin katılımcı yöntemle belirlenmesi
  • Okul Merkezli Yönetim takviminin oluşturulması
  • Geri Bildirim sistem ve metodunun belirlenmesi
  • Veli ve Öğrenci Konseylerinin yapılandırılması
  • Dış İlişkilerle topluma fayda sağlama metodolojisinin belirlenmesi