HomeCategory

Eğitim Yöneticisi

Kurumunun maestroluğunu yapmakta olan eğitim liderinin, öğrenci ihtiyaçlarının farkında, veliye geri bildirim verilmesini sağlayan ve öğretmenleriyle iş birliği içinde bulunarak pozitif bir okul iklimi yaratması, kurumun sürdürülebilirliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

Bireysel kalitesine tutkun, mükemmeliyetçi, doğru süreç yöneterek verimli sonuç almaya odaklı olan ve  eğitimci kimliği ile yönetici kimliğini harmanlamak isteyen eğitim yöneticilerini İşletme, Yönetim Bilimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında  zenginleştirerek tam donanımlı kılmak amacıyla çeşitli eğitimler  verilir.

 • Eğitim Liderleri İçin Finans Okur Yazarlığı ve Bütçe Yönetimi
 • Eğitimde Entelektüel Sermaye Yönetimi
 • Kayıt Odaklı İletişim
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Durumsal Liderlik

Her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de yenilikçilik farklılaşma ve rekabette öne geçerek kalıcı olabilmenin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. V&L hizmetleri bütünlüğünde 21. Yüzyıl becerileri kazandırma kapsamında ele alınan başlıklarda okul öncesinden, liseye kadar Yenilikçi Dersler tasarımı yapılır ve içerik ile ilgili öğretmen eğitimleri düzenlenir.

Yenilikçi dersler tasarımı kapsamında hizmet verilen kuruma ek eğitimci maliyeti getirmeyecek biçimde çözümler üretilir.

Yenilikçi derslere verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

 • Otomasyon ve Robotik
 • Veri Yapıları ve Algoritma
 • İstatistik
 • Global Awareness ( Küresel Farkındalık )
 • Web Programlama
 • Financal Literacy ( Finansal Okur Yazarlık )
 • Model Araç / Maket Tasarım / Mühendislik ve Dizayn
 • Thinking Skills and Games
 • Strateji Oyunları

Okul yönetimlerinde en önemli faktör, kurum içi ve kurum dışı iletişimin temel alındığı sürekli geri bildirim metoduyla beslenen yöntemlerin geliştirilmesi ve yapılandırılmasıdır. Ayrıca öğrencinin yaşam alanı olan kampüs düzeyindeki yetki ve sorumlulukların artırıldığı,  özerklik ve katılımlı karar almaya dayalı okullar genel amaçlara ulaşmada diğerlerine göre daha başarılı olmaktadır.   

Döngüsel Okul Yönetimi’nde, okulda oluşan bilginin öğrenciye, veliye, öğretmene, yönetime ve tüm okul paydaşlarına sürekli ve düzenli aktarımı söz konusudur. Ayrıca öğrenci ve okulu ilgilendiren her konuda da karşı bilgi akışı sağlanması hedeflenir. 

Döngüsel Okul Yönetimi, okul merkezli bir yönetim anlayışını benimser. Bu yaklaşım sayesinde öğrenci merkeze alınarak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir okul örgütlenmesine ortam sağlanır.  Öğretmenin motivasyonunun, okula velinin ve toplumun katılımının yükselmesi amaçlanır. 

Bu yaklaşım, eğitime ailelerin dahil edilmesine, toplumla bağlar oluşturulmasına ve iş çevresi ile aktif bağlantılar kurulmasına katkı sağlayacaktır (Myers ve Stonehill, 1993, s .l) . Bu da, “bizim okulumuz” anlayışını egemen kılacaktır. 

 • Okul yönetimindeki temel ilkelerin katılımcı yöntemle belirlenmesi
 • Okul Merkezli Yönetim takviminin oluşturulması
 • Geri Bildirim sistem ve metodunun belirlenmesi
 • Veli ve Öğrenci Konseylerinin yapılandırılması
 • Dış İlişkilerle topluma fayda sağlama metodolojisinin belirlenmesi
https://www.vnlpartners.com/wp-content/uploads/2021/01/Sema_1.jpg

Veli Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Türkiye’de son yıllarda özel öğretim kurumlarının sayıca artmış olması, eğitim sektörüne yatırım yapmış olan ve/veya yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların daha dikkatli hareket etmeleri gereğini zorunlu hale getirmiştir. Yatırımın zamanlaması, yeri, kurumun kendisini sektörde konumladığı yer doğru belirlenmediğinde hem yatırımcı hem de ülke açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Yatırım başlangıçta doğru şekilde yapılmadığında sürecin tersine çevrilmesi neredeyse imkansız hale gelmekte ve yüksek ölçekli para, zaman ve enerji kayıplarına neden olmaktadır.

V&L tarafından bu kapsamda verilen hizmetler; eğitim yatırımı yapılması düşünülen modelin finansal analizinin yapılması, fizibilitesinin oluşturulması, çevresel rekabet koşullarının değerlendirilmesi, yatırımcının stratejik yaklaşımının değerlendirilmesi / belirlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Çıkan sonuca göre yatırım için daha uygun lokasyon, zaman veya yöntem önerilmektedir. Böylece yatırımın finansal detaylarını, zamanlamasını, karlılık durumunu net bir biçimde görerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve rekabet gücünü artırmak mümkün olacaktır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi ve Gelişim Haritası

Bir kurumda çalışanların organizasyonun genel ikliminden memnuniyeti ve kurumsal sadakat oranı ne kadar yüksekse, performans ve iş sonuçlarının da o ölçüde yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir.  

Çalışan Memnuniyet Ölçümlemesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır.

Ölçümleme sonucunda kuruma özel Sonuç Bildirim ve Gelişim raporlaması hazırlanır. Yılda 2 kez yapılması önerilen Çalışan Memnuniyeti Ölçümlemesi, yüksek çalışan devir hızından doğacak mali kayıpları ve kaynak israfını engelleyeceği gibi, ilgili kurumun itibar yönetimi açısından da kritik önem taşımaktadır.

Gölge Veli Uygulaması

Eğitim işletmelerinde en önemli paydaşın veli olduğu bilincinden hareket ederek, veli gözü ile, karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren çalışanın veliye sunumu, sunduğu eğitim modeline ne oranda hakim olduğu, veli odaklılığı gibi parametrelerin tespit edilmesini sağlar. Ulaşılan verilerle, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı raporlanarak strateji geliştirmeye kaynaklık eden geliştirmeye yönelik bir tanılama modelidir.

Yapılacak uygulama sonucunda okulu tanımak üzere ziyaret gerçekleştiren potansiyel velilerin, cayma olasılıkları hesaplanarak ve bu değişkenler kontrol altına alınarak oluşacak kayıt kayıplarının önüne geçilmesi esası söz konusudur.

VL Leading EducationKatalog
Aşağıdaki butona tıklayarak VL Leading Education kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.